En tryggare skola

Vi vill bidra till tryggare skolor! Här hittar du all info du behöver

Som upphandlad ramavtalsleverantör och med 30 års erfarenhet inom säkerhetssystem och kamerabevakning, vill vi bidra till tryggare skolor. Vi har planerat, projekterat, utvecklat och levererat till över 50 skolor i Stockholm – och dessutom till Huddinge Kommun och Malmö Stad, så vi har mycket kunskap att erbjuda.

Här har vi samlat all information du som ansvarig för säkerheten behöver, för att snabbt vidta åtgärder. Tveka inte att ta kontakt, jag hjälper gärna till!

Thomas Zetterström
Kundansvarig Trygghetskameror Skolor
Tel: 08-514 94 914
thomas.zetterstrom@isgnordic.se

Mejla
1

Grundläggande säkerhetsplanering

Om ni inte redan gjort det för er skola, är det första steget att göra en grundläggande säkerhetsanalys och -plan. Det handlar med andra ord, om att sätta strategin för sitt säkerhetsarbete. Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, ställer krav på detta.

Kamerabevakning är såklart inte den enda lösningen och inte den första åtgärden man normalt gör. Men som läget är nu, är det en kortsiktig åtgärd som fungerar och ger positiv effekt.

Evidensbaserad säkerhetsplanering, som bl a Malmö Stad tillämpar, betyder kort sagt att man först tar reda på rotorsaken till det problem man har, t ex mobbning; skadegörelse, risk för personskada, inbrott, brand. Därefter vidtar man åtgärder fysiskt på plats, för att minska riskerna, t ex förhindra klättring; löst material i närheten, fönster mm. Man jobbar också med att skapa riskmedvetenhet och bygga kunskap hos medarbetare – och elever. Läs artikel (pdf).

Hjälper inte dessa åtgärder, är ofta ett nästa steg är att installera trygghetskameror, d v s  ett kamerabevakningssystem. Ett första steg då är att ta reda på vad som är tillståndspliktigt. Därefter göra en intresseavvägning för samtliga kameror, samt söka tillstånd där så krävs. Här kan vi vara behjälpliga och dela erfarenheter, även om det formellt är skolan/kommunen som söker. Man ska då bland annat ange syftet med varje kamera. Här har man då nytta av den grundläggande säkerhetsanalysen.

2

Så här går det till att beställa, planera och genomföra

1. Så här går det till att beställa, planera och genomföra

Det är många saker man bör och ska tänka på i samband med planering och installation av en säkerhetslösning, med trygghetskameror på en skola. Allt från regelverket, via den tekniska lösningen, till löpande drift och användning. Vi hjälper er med detta.

Tack vare många genomförda leveranser, har vi en tydlig och trygg arbetsprocess. Processen sammanfattas här intill. Tveka inte att ta kontakt och fråga.

En leverans innehåller bl a kameror, inspelningsenhet anpassad till lagring som krävs samt batteribackup för att klara säker nedstängning vid strömbortfall (sk UPS), samt klientdator för att hantera inspelat material. Därtill dokumentation, utbildning samt serviceavtal. En komplett leverans, kort sagt.

Först lär vi känna varandra och era behov. Ni eller vi tar en första kontakt för att förstå era behov, tankar och planer. Vi enas om förutsättningar och bokar ett kommande platsbesök. Det kan avse både nyinstallation eller tilläggsinstallationer på befintlig anläggning.

Ni tar kontakt direkt med mig, thomas.zetterstrom@isgnordic.se

Vi genomför mötet på plats, där vi går igenom hela processen; er risk- och behovsanalys.  Därefter gör vi en gemensam rundvandring hos er med en ritning, för att identifiera lämpliga kameraplaceringar, utifrån er risk- och behovsanalys. Vi bidrar även med eventuella kompletteringar av och invändningar mot er behovsanalys, för att uppfylla lagar och regler.

Vi besvarar era frågor och pratar om kommande steg i processen.

Med risk- och behovsanalysen och rundvandringen som grund, gör vi ett första förslag och budgetoffert, samt skiss med kameraplaceringar.
Ni ger OK att gå vidare och starta projektering.

I denna fas gör vi mer detaljerad projektering samt väljer produkter. Vårt koncept för Trygghetskameror innehåller kameror, inspelningsenhet anpassad till den lagring som krävs samt batteribackup för att klara säker nedstängning vid strömbortfall (sk UPS), samt klientdator för att hantera inspelat material. Produkterna används på många skolor och är speciellt utvalda för detta.

Lokalt nätverk är ett krav då uppgifter ej får hamna på öppet internet, med andra ord undvika hackning. Skolan beställer detta, och ska finnas på plats innan säkerhetslösningen installeras. För kommunala skolor inom Stockholms Stad beställs detta av S:t Eriks Kommunikation. Till privata skolor, levererar vi detta.

Denna fas avslutas med att ni säger OK till en detaljerad offert.

Här startar vår projektledare arbetet, med att köpa in material, planera upp arbetet, mm i samråd med er, så att er verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

När det säkra lokala nätverket är installerat och klart, genomför vi installation och driftsättning av avtalad lösning på plats hos er.

Slutligen görs en genomgång tillsammans med skolan. På avtalat datum, överlämnar vi installationen och ni övertar driften. Innan dess utbildar vi er och sätter upp rutiner för vår service.

Vår service- och eftermarknadsorganisation tar nu över och finns tillhands för att hjälpa er enligt serviceavtalet. Serviceavtal ingår alltid i vår offert. Årligen utförs en revison där samtliga kameror och inspelningsenhet får en funktionskontroll. Här finns också möjlighet att få kompletterande utbildning, göra justeringar, förändra behörigheter etcetera.

3

Vad säger kameralagen? Vad får man göra? Hur söka tillstånd rätt?

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning.

I den nya kamerabevakningslagen (från 1/8 2018) finns krav på att myndigheter samt andra som utför uppgifter av allmänt intresse, t ex skolor att söka tillstånd för kamerabevakning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, fd Datainspektionen) är den myndighet som prövar frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag.

Kamerabevakningslagen har även en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Den enskilt viktigaste uppgiften, är att göra en sk Intresseavvägning, för varje enskild kamera. Här har vi många erfarenheter från olika skolor.

4

IMYs rekommenderade arbetsmetod ger ökad tydlighet

I november 2023 kom IMY ut med nya riktlinjer, och höll också ett webinar för att informera om dessa. Vid en första lyssning, kunde man få känslan att man inte får göra någon kamerabevakning alls, men när man lyssnade mer noggrant, så kan rekommendationerna i många fall underlätta.

 1. Följa deras rekommenderade arbetsmetod vid införande av trygghetskameror.
 2. Följa den praxis som finns, då kan man direkt börja använda trygghetskameror.
 3. Många söker tillstånd i onödan (27%!), där det hade räckt att göra en sk Intresseavvägning.
 4. Använd sk ”Integritetsvänlig teknik” och mer säkerhetslösningar än bara kameror.

Läs mer nedan, om konkreta lösningar för dessa 4 områden. Då vi har lång erfarenhet av att skapa kundanpassade säkerhetslösningar, däribland ”Integritetsvänlig teknik”, ger vi gärna råd. Även om Intresseavvägning, alltså syftet med varje kamera, och om IMYs rekommenderade arbetsmetod, som vi redan arbetar efter tillsammans med våra kunder.

1. Följ IMYs rekommenderade arbetsmetod

IMYs föreslagna arbetsmetod för införande av kamerabevakning och andra säkerhetslösningar sammanfattas i 6 steg:
 1. Dokumentera incidenter
 2. Analysera incidenter och behov
 3. Agera
  1. Pröva andra åtgärder än kamerabevakning
  2. Inför säkerhetslösningar / kamerabevakning, bl a - Börja med lösningar enl praxis, samt integritetsvänliga lösningar - Gör intresseavvägning för varje kamera. - Söka tillstånd då så krävs. - Samarbete med er säkerhetsleverantör
 4. Informera besökare, personal och elever
 5. Organisera skolans / enhetens säkerhetsarbete
 6. Utvärdera kamerabevakningens effekt och justera
Som en start på detta tycker vi det är värdefullt med att skapa och formulera en grundläggande strategi, mål, samt arbetssätt för skolans/enhetens säkerhetsarbetet.

2. Följ praxis och inför trygghetskameror enklare

Praxis från IMYs bedömning och rättsfall, ger en tydlig vägledning. Börja med att införa de säkerhetslösningar och den kamerabevakning som följer den. Sök under tiden tillstånd, för de delar som kräver det. Som viktiga exempel på detta lyfter IMY fram:

 • För inomhus kameror, krävs tillstånd endast från huvudentrén fram till rektorsexpedition, men ej i övrigt. Självklart ska dock en intresseavvägning göras.
 • För utvändig bevakning får kameror placeras längs med fasader och max täcka ett område på 2 meter utanför fasaden.
 • Det är tillåtet att sätt upp kameraattrapper. Det rekommenderas att göra detta på ett klokt sätt så att det inte skapar oro eller leder till onödig administration.
 • Inspelning kan ske vardagar samt helger
 • För kameror som kräver tillstånd kan det underlätta möjligheten att få det godkänt om kamerorna endast spelar in vid en larmhändelse.
 • Lagring av videomaterial bör max vara 72 timmar.
 • Sist men inte minst, informera på ett tydligt sätt, inte bara med en dekal på dörren, utan vid t x personalmöten samt vid föräldramöten vid terminsstart.

Då får man tid att göra de andra delarna i sitt säkerhetsarbete enligt IMYs rekommenderade arbetsmetod, samt lagen om brottsförebyggande arbete. Exempelvis: skapa säkerhetsstrategi; organisera sitt säkerhetsarbete; dokumentera och analysera incidenter; göra intresseavvägning; samt söka tillstånd för de delar som kräver det. I alla dessa frågor får ni gärna be oss om hjälp, som er säkerhetsleverantör.

3. Fokusera Intresseavvägning - sök tillstånd då så krävs

Det är bara då tre förutsättningar råder, som det krävs tillstånd från IMY. IMY säger att drygt ¼ söker i onödan.

 1. innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning och kameran inte manövreras på platsen, och
 2. utförs av en myndighet eller någon annan som utför en uppgift av allmänt intresse, och
 3. sker på en plats dit allmänheten har tillträde.

Rådet är därför att fokusera att göra sk Intresseavvägning, d v s att för varje kamera definiera syfte med bevakningen. Det är den enl vår erfarenhet, mest angelägna uppgiften att göra. Samt att organisera och ge mandat/ansvar för ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Här kan man gärna ta hjälp av oss.

4. Använd Integritetsvänlig teknik och mer än bara kameror

IMY uppmuntrar till att använda sk Integritetsvänlig teknik, i synnerhet på platser som är extra känsliga. De fyra mest förekommande teknikerna, och som vi levererar, är:

 • Värmekameror
  Termisk sensor kan användas för att detektera händelse och att detektera värmeförändring tex brand. Kräver normalt sett inte tillstånd av IMY, men kan i undantag krävas beroende på modell och avstånd.
 • Radar
  Använder kortvågiga radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning, för att identifiera avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för olika föremål. Används tex för att detektera om någon uppehåller sig vid en plats. Kräver inte tillstånd.
 • LiDAR
  Lidar påminner om radar, med ljus som grund istället för radiovågor. Lidar tekniken har bättre precision och används därför för att mäta och detektera objekt med mer noggrannhet, exempel är hastighetsmätning eller om någon uppehåller sig i ett trångt utrymme. Kräver normalt sett inte tillstånd av IMY, men kan i undantag krävas beroende på modell och precision.
 • Störningsljud
  Ljudenhet som sänder ut ett irriterande och obehagligt ljud på en frekvens som bara ungdomar upp till cirka 25 år kan höra. Effektiv punktinsats för att exempelvis avvisa personer under vissa tider. Kräver ej tillstånd.

IMY rekommenderar också andra säkerhetslösningar än bara kamerabevakning, åtgärder som kompletterar dem. Två sådana är Passersystem samt Incidentsystem.

 • Passersystem
  I flera fall och i praxis, har IMY givit tillstånd då kamerabevakning kompletteras med att skolan är låst, eller snarare ej tillgänglig för allmänheten. Genom ett ID samt passersystem, begränsas tillträde för obehöriga och man håller koll på vilka som har tillträde till och är på skolan. Idag finns möjligheten att hantera detta via mobilen, för att minska kostnad för kort/taggar samt hantering av dessa.
 • Incidentsystem
  Med Incidentsystem menar vi här ett samlingsnamn för sådana system som ska skydda, då en allvarlig incident skett i värsta fall. Det handlar om system som möjliggör att stänga klassrum, göra utrop till klassrum och ytor, samt se var personer befinner sig.
4

Vilken utrustning ska vi välja – vad är bäst? Hur kan vi använda och bygga ut befintlig anläggning?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mollis eu justo sed bibendum. Nulla facilisi. Mauris condimentum purus molestie rhoncus dictum. Maecenas scelerisque risus sed lorem venenatis fermentum. Mauris consequat malesuada risus, in luctus dolor ornare sed.

Nunc non turpis at libero volutpat mattis. Duis finibus sit amet velit non rhoncus. Sed sapien sem, euismod in lobortis nec, ultrices sit amet metus. Nulla non neque in orci ultrices dignissim. Donec luctus lacus ex, ac facilisis elit iaculis ut. Suspendisse potenti. Etiam commodo, purus id pellentesque dapibus, sem lorem lacinia justo, a tempus mi nibh in lacus.

5

Ett exempel från en skola

En av de skolor i Stockholm Stad som vi levererat säkerhetslösningar till är Fruängen skolor. De beslutade investera i trygghetskameror. Vi jobbade tillsammans enligt ovan arbetsprocess, med gott resultat.

Fruängens skola är en plats där man upplevt att det fanns ett behov att skapa en tryggare miljö. Syftet med kamerorna är att förbättra tryggheten för elever och personal samt avskräcka från brott, samt att möjliggöra bättre bevisföring. Främst för att förhindra stölder från elever, men även för att motverka mobbing och skadegörelse.

6

Avtalets innehåll

Avtalet mellan Stockholms stads utbildningsförvaltning och ISG NORDIC AB, innebär att vi är exklusiv leverantör av kamerabevakning mm till enheter inom förvaltningen. Avtalet avser:

 • Nyinstallationer samt tilläggsinstallationer på befintlig anläggning.
 • Eftermarknad och service. Ett serviceavtal tecknas med resp enhet, för att beställa service.
 • Övervakningskameror, med tillhörande delar, såsom inspelning och lagring av video.
 • Rådgivning kring gällande regler/lagar, samt placering av kameror mm.

Avtalet innebär mycket förmånliga villkor för er.
Ramavtal DNR 2.4.18843/2020. 

7

Om ISG NORDIC – en långsiktig och stabil leverantör

Ni kan känna er trygga med ISG NORDIC som leverantör i säkerhetsfrågor. Vi har funnits mer än 30 års erfarenhet och levererat omkring 4000 uppdrag. Vi är leverantör till många offentliga verksamheter såsom kärnkraftverk, trafikövervakning, kraftanläggningar samt offentliga platser i städer (flygplatser, museer, sjukhus, garage mm).

ISG NORDIC AB är en sammanslagning av ISG Systems AB och Nordic Alarm AB, och omsätter idag ca 250 Mkr, och är därmed en av de större aktörerna i landet. Vi är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group, med 2 000 medarbetare och 7,7 miljarder i omsättning.

Thomas Zetterström
kundansvarig Stockholm Stad 
Tel: 08-514 94 914 
E-post: thomas.zetterstrom@isgnordic.se

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down