Vi erbjuder alla dessa delar i ett säkerhetssystem, som komplement till befintlig anläggning, eller projektering från start av nytt system. Vi erbjuder dels våra egenutvecklade moduler i system INTEGRAL, och moduler/enheter från andra tillverkare/utvecklare, beroende på den prestanda och funktion varje kund behöver. Alla projekt inleds med en nuläges – och behovsanalys, om kunden inte redan gjort projektering på egen hand.

Håll ihop med ett överordnat säkerhetssystem

Vår starka rekommendation är att hålla ihop ett säkerhetssystems alla delar med ett överordnat system. Det har stora fördelar i effektivitet, enkelhet, drift och stabilitet. Detta gör vi med vårt egenutvecklade system INTEGRAL. Systemet används av många kunder sedan länge, är flexibelt och skalbart, och öppet, d v s med gränssnitt för de allra flesta säkerhetsmoduler på marknaden. Integral är utvecklat för högsäkerhetsanläggningar, så här kan vi lova mycket hög prestanda.

Integral innehåller dessutom de två viktiga modulerna Inbrottslarm och Passersystem.

Vi har lång erfarenhet

När du väljer ISG Nordic kan du känna dig trygg i att du får en erfaren och kunnig partner som vägleder dig med goda råd och förslag. Vi har levererat säkerhetssystem under 30 år, med allt från kärnkraftverk till kunders kontor.

Inbrottslarm: Vi har levererat inbrottslarm till vitt skilda verksamheter, med allt från enkla till mycket komplexa krav. Vi är experter på att utifrån kundens säkerhetskrav, anpassa lösningar som kombinerar modern teknik med både tjänster och önskad affärsnytta.
Man ska leva med sin säkerhetsanläggning under många år framöver. Det betyder att man behöver tänka långsiktigt och beakta behov samt kostnader även efter installation.

Passersystem: Vi har lång erfarenhet av hur passersystemet ska projekteras för att kombinera smidighet med högt ställda krav på säkerhet. Vi utformar alltid passersystemet utifrån kundens specifika behov – och vi levererar endast utrustning som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet.

Vi har kodläsare för alla säkerhetsbehov – med olika avläsningstekniker. Idag är det till exempel vanligt med beröringsfria kortläsare av typen Prox EM4102 eller Mifare, smartcardläsare eller biometriska läsare. Alla funktioner för dörrstyrning lagras i autonoma dörrcentraler.

Kamerabevakning: Vi har en bred erfarenhet av lösningar för kamerabevakning. Vi arbetar både med mindre distribuerade anläggningar med central övervakning och ledning, till större komplexa kamerasystem. Med ett kameraövervakningssystem från oss har ni alltid full kontroll på verksamheten. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Vi har lång erfarenhet av både mindre och större system med flera tekniker som är certifierade inom CCTV. Vi arbetar och är certifierade inom marknadsledande system som Mirasys, Milestone, Bosch VMS med flera. Väljer du INTEGRAL får du dessutom tillgång till integration av både kameralarm och styrning av bilder för utökad säkerhet i ett och samma gränssnitt.

Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på organisationers användning av kamerabevakning. I den nya kamerabevakningslagen (gäller från 1:a aug 2018) finns krav på att myndigheter (samt vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse) att söka tillstånd för kamerabevakning. Framöver är det Datainspektionen som kommer att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt denna lag. Övriga organisationer blir tillståndsfri, men trots det finns det bestämmelser som ställer fortsatt höga krav på den som ansvarar för bevakningen att göra en egen bedömning av egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Nordic Alarm kan hjälpa organisationer med denna process, både myndigheter som behöver ansöka om kamerabevakning samt övriga företag som behöver en intern process för hantering av kamerabevakningen av interna och externa ytor.

Kamerabevakningslagen har även inför en upplysning om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagen ställer även nya krav kring hur upplysningen om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning. Även dataskyddsförordningen (GDPR) ställer vissa krav om hur upplysningen ska vara utformad (t ex om den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter).

Läs mer om kamerabevakningslagen på Datainspektions hemsida.

Här finns vi

Region Öst

Bromma
Karlsbodavägen 39
Tel: 08-27 27 27


Region Syd

Höganäs
Sporthallsvägen 10
Tel: 08-27 27 27


Region Väst

Mölndal
Neongatan 5
Tel: 08-27 27 27

Kungsbacka
Energigatan 9
Tel: 08-27 27 27


Region Norr

Vi jobbar rikstäckande och har ett stor nätverk av partners även i norr.

Prata med mig om du vill veta mer!
Carina Åslund, servicechef
Tel: 08-27 27 27

Det vi vill stå för, sammanfattar vi med begreppet ”Tekniska kreatörer och Härliga människor”. Med det menar vi: var så smart och schysst du bara kan, med våra kunder och med dina kollegor. För då blir resultatet som bäst, och samtidigt utvecklas man och har kul! Smarta och schyssta.

Vi har gjort det här i 30 år nu och i omkring 4 000 projekt. Det är fortfarande lika roligt! Allra roligast är det då vi får dela vår kunskap med våra kunder. Kunder som har ett tydligt mål och vill utvecklas ett steg till. Oavsett om det är en stor eller liten kund. 

För att lyckas skapa lösningar utöver det vanliga och göra skillnad, krävs att vi förstår uppdragsgivarens behov på djupet. Och att kunden har tillräckligt förtroende för oss att dela kunskap om sin verksamhet. Så att vi kan förstå nuläget, utmaningen. Vilka enheter som vi ska integrera och vilken information vi kan dra nytta av. Det handlar om förtroende. Och det måste få ta tid. Insikt och lång sikt!

”Det stora lilla företaget”, brukar vi säga. Med andra ord, med våra 150 Mkr i omsättning och 50 medarbetare, är vi tillräckligt stora att driva utveckling och stora projekt. Och små nog att jobba kundnära, flexibelt och som entreprenörer Vi har dessutom egenutvecklade smarta system för integration och säkerhet, och vi producerar de mest krävande kamerorna själva. Vi har därmed förutsättningar att snabbt skräddarsy för kund. Snabba och skräddarsydda.    

Sist men inte minst, vi tror på den mänskliga faktorn. Utan våra medarbetares engagemang skulle vi inte kunna åstadkomma det lilla extra i varje projekt. Nyfikna att ta reda på förutsättningar. Kreativa att finna lösningar. Engagemang och extra.

Vi ser fram emot och hoppas få hjälpa er att bevaka, skydda och styra! 
För ökad säkerhet, effektivitet och kvalitet.

Kamera med elektronisk ptz-funktion (ePTZ)

I många applikationer behöver man kunna manövrera vad man tittar på. I de fall då kameran utsätts för mycket vibrationer eller stötar kommer den mekanik som finns i traditionella manövrerbara kameror snart gå sönder. 

Därför har ISG Nordic designat en kamera som är mycket högupplöst där man elektroniskt kan manövrera i bilden genom att välja ut vilken del man vill titta på. Kameran har ett kommunikationsprotokoll som är identiskt med traditionella kameror och kan därför användas som en vanlig kamera. För användaren upplevs det som att man manövrerar en kamera på vanligt sätt, men det finns inga rörliga delar alls i kameran.

Kameror för utmanande miljöer

ISG Nordic har lång erfarenhet av att designa kameror från grunden som klarar av utmanande miljöer. Det kan till exempel handla om:

Modulbaserade kameror 

De kameror vi designar bygger på moduler som sätts samman för den applikation där de är tänka att användas. Detta innebär att vi kan specialanpassa de flesta aspekter på kamerorna. 

Tunnelkameror

Eftersom ISG Nordic under lång tid gjort leveranser till tunnlar har vi designat kameror som är optimala i denna miljö. De är synnerligen robusta och tillverkade i syrafast stål. Uppfästningsdetaljer, vridleder, kabelanslutningar och liknande är designade för de beskaffenheter man normalt möter i en tunnel. Dessutom är de designade så att man kan byta en enhet som blivit skadad snabbt och effektivt, för att inte behöva stänga av trafiken längre än nödvändigt.

Kamerorna kan fås med eller utan spol- och torkfunktion och med fiberanslutning, nätverksanslutning eller analog video, beroende på vilken anläggning de ska användas i.

INTEGRAL – ett överordnat säkerhetssystem

INTEGRAL integrerar alla de säkerhetsfunktioner en verksamhet behöver för att skydda materiella tillgångar samt medarbetare och kunder. Genom att integrera olika moduler blir en säkerhetslösning smartare, tryggare och enklare att hantera. 

Systemet ger t ex en grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna. Kameraövervakning integreras vilket möjliggör att kamerabilder presenteras vid olika typer av händelser och larm. All övervakning kan ske från en operatörsplats – eller flera. 

Med Integral ges möjligheten att integrera alla moduler i ett säkerhetssystem, till exempel

Integral bygger på öppen teknik, det vill säga det integrerar både moduler som vi levererat, och moduler från andra leverantörer. För alla större aktörers moduler finns färdiga gränssnitt utvecklade. I flera fall har vi utvecklat skräddarsydd integration för enskilda kunder, till deras befintliga moduler.

*/ INTEGRAL innehåller de två viktiga modulerna inbrottslarm och passagesystem. Läs mer om dem här.

Utvecklat för de mest krävande – skalbart till alla 

Integral är ursprungligen utvecklat för skyddsobjekt där kraven på säkerhet är mycket högt ställda, exempelvis kärnkraftverk, kriminalvårdsanstalter och polisen. Det betyder att systemet har mycket hög prestanda och driftsäkerhet. Systemet lämpar sig idag för alla verksamheter med behov av flera integrerade säkerhetsfunktioner.

Systemet är skalbart och passar därför olika typer av verksamheter oavsett storlek. Integral bygger på programvara som kan anpassas efter era förutsättningar, vilket m a o  skapar stor flexibilitet. 

System är väl beprövat, vidareutvecklas ständigt med nya funktioner, och ligger i framkant vad gäller säkerhetstekniken. 


DIVA – möjliggör fjärrstyrning av processer 

När man ska fjärrstyra en process vill man ofta se det som ska styras. Det är många gånger fördelaktigt att göra detta med videolösningar. Normala videolösningar har en ansenlig fördröjning från det att något filmas till att det visas på operatörens skärm. Är processen av sådan karaktär att det är snabba förlopp eller moment som måste styras med stor precision är det viktigt att tidsfördröjningen på det som visas är minimal och konstant så att operatören kan lita på att det han ser verkligen händer nu. 

ISG Nordic har för detta utvecklat DIVA, en lösning för att visa video i tidskritiska processer. Hela lösningen från kamera via nätverk till hårdvara och mjukvara för videovisning är optimerad så att man skapar bästa möjliga förutsättningar att styra exakt och snabbt. 

För att stödja operatören i dess arbete finns funktioner för att lägga på så kallad overlay information, dvs överlagrad information på bilden i form av mätvärden, siktlinjer, varningar och liknande. Utseende, utformning och information i denna overlay kan komma från olika källor och uppdateras dynamiskt lika snabbt som bilden presenteras.

Vilka kameror som ska visas och hur de placeras på skärmen kan styras från externa system från vilka DIVA hämtar eller tar emot information, så att operatören inte besväras med att växla bilder, utan hela tiden serveras de kamerabilder och den övriga information han har bäst nytta av i varje givet ögonblick.

Eftersom detta är ISG Nordics egen produkt har vi stora möjligheter att anpassa funktionerna i systemet efter kundens behov. 

Övriga funktioner i korthet:


TDIS – smart trafik- och incidentdetektering

Dagligen passerar stora mängder fordon genom storstadstunnlarna och olyckor eller andra incidenter utgör en verklig fara för trafikanterna. Därför kräver Trafikverket att det finns incidentdetekteringssystem i alla större tunnlar. Dessa system övervakar kontinuerligt det som händer i tunnlarna och avger larm om farliga situationer såsom stoppat fordon, motriktad trafik, tappat gods, rök eller liknande uppstår. 

Men eftersom det dagligen händer så mycket i en tunnel och inga system är perfekta är det ganska vanligt att systemen larmar även då det sker saker som kanske inte innebär en fara. 

ISG Nordics TDIS har inbyggda funktioner för att förädla den information som detekteringssystemen avger, oavsett fabrikat eller teknik. I det fall flera olika system baserade på olika teknik är installerade på samma plats kan TDIS samordna informationen från dessa system och leverera information som är säkrare än om systemen nyttjas var för sig. 

Enkelt uttryckt, ”förstår” TDIS den information som kommer från incidentdetekteringssystemen och den dynamik som finns i tunnelsystem. Med dessa två grundstenar kan TDIS leverera förfinad och filtrerad information till överliggande system på ett sätt som är enkelt för dessa att använda, utan att mottagande system behöver förstå alla komplexa beroende som finns i verkligheten. 

TDIS fungerar idag med de vanligt förekommande kommunikationsprotokoll som de flesta mottagande system har, och utvidgas enkelt för att stödja fler om behov finns.

ISG Nordic AB är en sammanslagning av Nordic Alarm och ISG Systems. Två bolag som byggdes upp som separata framgångsrika företag. Som sedan fick samma ägare och inledde ett nära partner samarbete (2016), och till slut slog ihop sig till ett bolag – ISG Nordic AB. 

Vi har funnits i drygt 30 år nu, och levererat omkring 4 000 projekt. Det är fortfarande lika roligt! Vill du veta lite mer om vår historia och ägare, kan du läsa här. 

ISG Systems 

ISG startade 1993 i Höganäs och fokus låg från början på teknisk komplexa lösningar inom digital bildhantering. 

Under åren utvecklade och fördjupade ISG relationerna med de bästa och ledande leverantörerna inom kamera-, radar- och ljudsystem, med målet att kunna erbjuda den bästa långsiktiga lösningen för kunderna. 

ISG byggde successivt upp en kundbas och verksamhet över hela landet. Även ett internationellt team som jobbat med driftsättning och konfiguration i projekt över hela världen.

2003 blev ISG Systems AB ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB

Nordic Alarm

Nordic Alarm grundades 1988 med huvudkontor i Stockholm, focus har alltid legat i de egna produkterna och i att leverera kvalitet med kunden i focus.  I över 30 år har ca 4000 Leveranser av säkerhetssystem skett över hela Sverige till allt från detaljhandeln och fastigheter till industrier och högsäkerhetsanläggningar 

2006 blev Nordic Alarm AB ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB.

ISG Nordic

2016 började ISG Systems och Nordic Alarm samarbetar under namnet ISG Nordic. Företagskulturerna och samarbetet med kunder, lösningar och utveckling har vuxit sig starkare och sedan 2017 har de två företagen arbetat mer eller mindre som ett bolag under samma ledning.  

I april 2021 genomfördes en fusion av de två bolagen, och ISG Nordic AB bildades.

Vår koncern och våra ägare 

Vi är som sagt en del av Lagercrantz koncernen. Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. 

Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1600 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Vi har lång erfarenhet av och förståelse för processen kring projektering, planering, genomförande, kontroll och drift av avancerade system höga krav på säkerhet. Vi erbjuder intelligenta säkerhetssystem som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning och personskydd. 

Vi är en av de ledande leverantörerna av säkerhetssystem till kunder med höga säkerhetskrav i kombination med hög kvalitet och driftsäkerhet. Vår utveckling av egna intelligenta produkter har givit oss en unik position på säkerhetsmarknaden för kritisk säkerhet.

Vårt egenutvecklade system INTEGRAL är ett kraftfullt och avancerat integrerat system där all styrning bygger på programvara. Det innebär att vi kan skräddarsy systemet efter en anläggnings förutsättningar, vilket gör systemet mycket flexibelt. 

Anläggningarna är förstås mycket högt säkerhetsklassad, vilket innebär att vi inte kan beskriva vad vi gör.

En tryggare miljö för både medarbetare och kunder

Detaljhandelns verksamhet innebär att erbjuda hög tillgänglighet för sina kunder. Det innebär dessvärre en ökad risk för butiker med sena öppettider, som hanterar större mängder kontanter, har svårtillgängliga personalentréer, eller är belägna i oroliga områden. Butiker drabbas av stölder och en allt grövre brottslighet med överfall och rån.
Ett bra säkerhetssystem är alltså grundläggande för att kunna skapa en säker miljö för både medarbetare och kunder.

Vi har arbetat med säkerhetslösningar för detaljhandeln under många år och vi levererar anpassade säkerhetssystem för både små och stora butiker. Det innehåller ofta följande moduler:


Med fördel hålls alla moduler samman av vårt egna övergripande säkerhetssystem INTEGRAL. Det ger en samlad överblick av butikens alla säkerhetssystem, och bidrar till snabbare hantering vid eventuella incidenter. Det kan även integreras med andra system t ex kassasystem.

Riskerna ökar dessutom om många människor tillfälligt rör sig i lokalerna. Allt fler installerar därför passersystem för att hindra obehöriga från att ta sig in. Med nya, beröringsfria kortläsare kan personalen snabbt och smidigt röra sig mellan olika områden utan att behöva mata in kort.

För fastighetsägare är det en styrka att kunna erbjuda ett säkerhetssystem till företagen som hyr lokaler och kontor. Varje hyresgäst kan överblicka säkerheten i de egna lokalerna samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd.

Receptioner och utsatta miljöer kan också utrustas med överfallslarm – fasta knappar eller bärbara larm. Även här har vi anpassade lösningar för trådlösa, bärbara larm med grundläggande funktioner och hög driftsäkerhet.

Koppling till andra system ger effektivitet 

I takt med att systemen integreras allt mer blir det också värdefullt att koppla ihop säkerhetssystemet med andra system. På så vis kan värdefull information återanvändas från andra databaser. Ett exempel är information om personalens anställning. 

När en anställning upphör, räcker det med att avregistrera personen på ett ställe för att också behörigheten ska upphöra. Att personer felaktigt har kvar sin behörighet till företagens passersystem är mycket vanligt och det kan vara svårt att överblicka vilka som faktiskt kan eller ska kunna ta sig in i lokalerna vid olika tidpunkter. Detta gäller även tillfälliga behörigheter, som t.ex. vikarier.

Nordic Integral, ISG Nordic AB

Överordnat integrerat säkerhetssystem 

För de flesta kontor är ett pålitligt, integrerat system basen i den tekniska säkerheten. Vårt egenutvecklade system INTEGRAL har använts i många år och vidareutvecklas ständigt med nya funktioner. Integral bygger på modern, öppen teknik och ligger i säkerhetsteknikens framkant. Systemet är skalbart och passar därför många olika typer av verksamheter – oavsett storlek. 

INTEGRAL ger en grafisk presentation av larmen som klart och tydligt visualiseras på digitala ritningar av lokalerna. Även kameraövervakning integreras i Integral så att bilder visas i samma gränssnitt som övriga larm. På kontor med ”normal” säkerhetsnivå övervakas i allmänhet kontorets entré och infart till eventuella parkeringshus med kameraövervakningssystem.

Inom området vård och utbildning som oftast bedrivs i publika miljöer, finns en stor bredd av säkerhetsbehov. Det handlar om allt från att skydda patienter, besökare, elever, medarbetare, till att skydda dyra föremål och ibland riskutsatta miljöer. Inom detta område är också integritetsfrågor mycket viktig med hänsyn till patienter, besökare och elever.

För olika kunder har vi skapat många anpassade lösningar. Till exempel har vi levererat trygghetskameror till skolor, i syfte att skapa en trygg miljö för både elever och personal, samt förebyggande av inbrott och skadegörelse. 

En annan lösning är ett inskrivningssystem för högskolor med många elever med stor rörlighet där eleven kan sköta all administration själv utan att tumma på integriteten.

Ytterligare ett område är bevakning av besökare på flygplatser, t ex Arlanda, 

Alla lösningar skapas utifrån en nulägesanalys av situation och behov, där vi balanserar kraven på individers trygghet och tillgångars värden, med kraven på integritet enligt kamerabevakningslagen och GDPR.

Webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den accepterar du detta.  Integritetspolicy

crosschevron-down